سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

البرز دارنده یکی از نخستین کتاب های چاپ سربی ایران

کد خبر: 82729742 | تاریخ خبر: 23/08/1396 - 8:45

کرج - ایرنا- پژوهشگر و البرزپژوه با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی استان البرز اعلام کرد که یکی از نخستین کتاب های چاپ سربی ایران متعلق به استان البرز است. حسین عسکری روز سه شنبه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این هفته فرصتی مناسبی است که یکی دیگر از افتخارات تاریخی و فرهنگی استان البرز در حوزه کتاب معرفی شود.

وی، کتاب «مجالس المتقین» نوشته آیت الله شیخ محمّدتقی برغانی معروف به شهید ثالث از مشاهیر استان البرز، در ردیف نخستین کتاب های چاپ سربی مصوّر ایران دانست که در روزگار قاجار در چاپخانه سربی منوچهر خان گرجی معروف به معتمدالدوله به چاپ رسید. معتمدالدوله (درگذشت 1263 قمری) از رجال دوره حکومت فتحعلی و محمّدشاه قاجار و بنیانگذار نخستین چاپخانه های دولتی در ایران است. ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 96/8/23ساعت  5:57 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 

بررسی زمین ریخت شناسی حوزه آبخیز ورده در شمال باختری کرج

شیما قلی پوری، دکتر پرویز غضنفری، شهین بلوطی، فاطمه احمدی فرد، «بررسی زمین ریخت شناسی حوزه آبخیز ورده در شمال باختری کرج»، مقاله ارایه شده نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران، 1389.

چکیده مقاله: حوضه آبخیز ورده با مساحتی برابر با 68/97 کیلومتر مربع در شهرستان ساوجبلاغ واقع شده است. در منطقه، سازندهای گوناگون وابسته به دوران دیرینه زیستی، میانه زیستی و نوزیستی رهنمون دارد. سازند کهر به سن پرکامبرین قدیم یترین سنگ های موجود در حوضه را تشکیل داده اند و جدیدترین واحدهای سنگی نیز متعلق به کواترنر است. منطقه عموماً از واحدهای سازند کرج با لیتولوژی شیل، توف شیلی و ماسه سنگ تشیکل شده است. با توجه به این که هدف اصلی طرح به دست آوردن اطلاعاتی در ارتباط با زمین ریخت شناسی منطقه است و بررسی نقش عوامل زمین شناختی و اقلیمی در شکل دهی زمین ریخت شناسی منطقه و می توان از روی آن میزان رسوب دهی و مناطق حساس به فرسایش شناخته شود. در این پژوهش پس از مطالعات کتابخان های، مطالعات پیشین، بررسی های میدانی، تفسیر عکس های هوایی و ماهوار های و با درنظر گرفتن 6 عامل گوناگون مانند اقلیم، شیب، پوشش گیاهی، بلندی، هوازدگی، شکستگی ها، حوزه ورده به 3 واحد کوهستان (M,m) تپه ماهور (h,H) و پادگان ه های آبرفتی (Qal,Qt) و تیپ و رخساره تقسیم گردیده است و در نهایت نقشه زمین شناسی و زمین ریخت شناسی حوضه ورده در محیط Arc GIs تهیه شده است.

واژگان کلیدی: حوضه آبخیز ورده، زمین ریخت شناسی، واحد کوهستان، فرسایش، رسوب دهی، تپه ماهور، ساوجبلاغ.


نوشته شده در  سه شنبه 90/2/27ساعت  8:19 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 شهر جدید هشتگرد

نقش  طراحی شهری در میزان سلامت شهروندان شهر جدید هشتگرد

دکتر سید حسین بحرینی، حسین خسروی، «سلامت جسمی شهروندان در شهرهای جدید، بررسی نقش طراحی شهری در میزان فعالیت های فیزیکی، نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد»، مقاله ارایه شده به نخستین همایش توسعه شهری پایدار، 1389.

چکیده مقاله: مشکلات و عوارض فزاینده ناشی از چاقی مفرط و کم تحرکی در جهان و ایران محققان را به چاره جویی در این زمینه انداخته است. در دورانی که محدودیت های زندگی مکانیکی به انسان اجازه در نظر گرفتن زمانی مشخص برای ورزش را نمی دهد، پیاده روی در فضاهای شهری و به اهدافی همچون خرید و یا رفت و آمد، بهترین محل سرمایه گذاری برای فعالیت های فیزیکی است. از طرف دیگر تحقیقات نشان دهنده تاثیرات محیط ساخته شده بر میزان پیاده روی اشخاص است. بر این اساس هدف تحقیق یافتن کیفیات کالبدی - فضایی موثر بر میزان پیاده روی در فضاهای شهری ایران بوده و در چند بخش صورت گرفته است. در مرحله اول از طریق پرسشنامه میزان پیاده روی هفتگی ساکنین اندازه گیری شده، در مرحله بعد، با روش تحقیق اکتشافی و از طریق مصاحبه عمیق، موانع پیاده روی از نظر مردم استخراج و نهایتا" در مرحله بعد میزان همپیوندی بین موانع مستخرج و میزان پیاده روی مردم اندازه گیری شد. در آخر نتایج تحقیق نشان میدهد که مهم ترین کیفیات کالبدی - فضایی موثر در میزان پیاده روی پیوستگی فضایی، پیچیدگی فضایی و مقیاس انسانی است. در صورتی که این کیفیات در طراحی و برنامه ریزی شهرهای جدید لحاظ شود می توان به محیط های پیاده - محور دست یافت.

واژگان کلیدی: پایداری، سلامت، فعالیت های فیزیکی، شکل شهر (کیفیات فضایی - کالبدی)، شهر جدید هشتگرد.


نوشته شده در  سه شنبه 90/2/27ساعت  8:15 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

روایت میترا دلگشایی از گویش کردانی های شهرستان ساوجبلاغ

م‍ی‍ت‍را دلگشایی، ب‍ررس‍ی‌ گ‍وی‍ش‌ ک‍ردان ساوجبلاغ، پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ کارشناسی ارشد، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ زبان های خ‍ارج‍ی، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: دکتر ای‍ران‌ ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: دکتر ی‍دا.. پ‍رم‍ون،‌  1383، 244 صفحه.‌

چکیده پایان نامه: ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ زوال‌ و ن‍اب‍ودی‌ گ‍ویش‍ه‍ا و ل‍ه‍ج‍ه‌ه‍ا ب‍ه‌ مرور زمان و ل‍زوم‌ ح‍ف‍ظ و ب‍ررس‍ی‌ آن‍ه‍ا ب‍ه ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ گ‍وی‍ش‌ ک‍ردان‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گیری‌: روستای کردان از توابع بخش چندار شهرستان ساوجبلاغم‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ا گ‍وی‍ش‍وران‌ ب‍وم‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ک‍ردان‌ ش‍ام‍ل‌ اف‍راد پ‍ی‍ر، ج‍وان‌، م‍رد و زن‌ در ای‍ن‌ روس‍ت‍ا اس‍ت‌. روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ه‌ م‍ن‍ظور گ‍ردآوری‌ داده‌ه‍ای‌ ت‍ل‍ف‍ظی‌، ن‍ح‍وی‌ و غیره درای‍ن‌ گ‍وی‍ش‌ از روش‌ م‍ی‍دان‍ی‌ و در پ‍اره‌ای‌ م‍وارد از روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت.‌

ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: گ‍وی‍ش‌ ک‍ردان‌ ش‍ب‍اه‍ت‌ ه‍ای‍ی‌ با گویش مازندرانی‌ دارد. واک‍ه‌ه‍ا و ه‍م‍خ‍وان‍ه‍ا ب‍ا فارسی‌ م‍ع‍ی‍ار ت‍ف‍اوت‍ی‌ ن‍دارد. درم‍ورد واک‍ه‌ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ ی‍ا دو گانه‌، در ای‍ن‌ گ‍وی‍ش‌ واک‍ه‌ م‍رک‍ب [‌ ‎[ewن‍ی‍ز وج‍ود دارد. از خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ص‍رف‍ی‌ ای‍ن‌ گ‍وی‍ش‌ ت‍ق‍دم‌ داش‍ت‍ن‌ ص‍ف‍ت‌ ب‍ر م‍وص‍وف‌ و م‍ض‍اف‌ ال‍ی‍ه‌ ب‍ر م‍ض‍اف‌ می باشد. ح‍روف‌ اض‍اف‍ه‌ در ای‍ن‌ گویش،‌ پ‍س‍ی‍ن‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ در ای‍ن‌ گ‍وی‍ش‌ خ‍ن‍ث‍ی‌ اس‍ت.‌ در ب‍خ‍ش‌ اف‍ع‍ال‌ ون‍ده‍ای‌ زم‍ان‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ س‍از، ون‍د ن‍ف‍ی‌ پ‍س‍ون‍د م‍ص‍دری‌ و ش‍ن‍اس‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ع‍ل‍ی‌، ش‍ک‍ل‌ خ‍اص‍ی‌ دارن‍د و ون‍ده‍ای‌ اش‍ت‍ق‍اق‍ی‌ و ت‍ص‍ری‍ف‍ی‌ م‍ت‍ف‍اوت‍ی‌ در ای‍ن‌ گ‍وی‍ش‌ وج‍ود دارد.

کلید واژگان: گ‍وی‍ش‌ ه‍ا، زبان شناسی، س‍اوج‍ب‍لاغ‌، گ‍وی‍ش‌ ک‍ردان‌، گ‍وی‍ش‌ ش‍ن‍اس‍ی.‌


نوشته شده در  یکشنبه 90/1/7ساعت  11:58 صبح  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

  شهر هشتگرد مرکز شهرستان ساوجبلاغ

ب‍ررس‍ی‌ گ‍وی‍ش‌ ک‍ردان‌ ساوجبلاغ

ن‍ق‍ش‌ اف‍ک‍ار ش‍ی‍خ‌ ه‍ادی‌ ن‍ج‍م‌‌آب‍ادی‌ در ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ش‍روطه

پ‍ت‍روژن‍ز م‍ع‍دن‌ م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ س‍ن‍ج ساوجبلاغ‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر ه‍م‍راه‌ آن

ب‍ررس‍ی‌ س‍طح‌ س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍الای‌ 15 س‍ال‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ه‍ش‍ت‍گ‍رد

بررسی رسوب‌های کواترنری منطقه هشتگرد

طراح‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍ذه‍ب‍ی‌ در ش‍ه‍ر ج‍دی‍د ه‍ش‍ت‍گ‍رد

* * * * * *
جهت مطالعه چکیده منابع فوق، اینجا را کلیک کنید...
نوشته شده در  جمعه 89/6/26ساعت  1:10 صبح  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 سه نسخه خطی از خاندان علمی نجم آبادی

 شیخ هادی نجم آبادی

جهت مطالعه مطلب فوق، اینجا را کلیک کنید...

نوشته شده در  چهارشنبه 89/6/24ساعت  1:46 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

  منطقه طالقان

تحلیل دیدگاه کشاورزان  نظرآباد پیرامون وضعیت شاخص‌های ذهنی کشاورزی پایدار در سطح خانوار زارع

بررسی روند تجزیه و ماندگاری دو علف کش آترازین و D 2,4 در شرایط مزرعه (مناطق نظرآباد کرج و کامیاران کردستان و دینور کرمانشاه)

هندسه ساختاری کوه‌های طالقان، شاهدی بر تکامل ساختاری جنوب البرز مرکزی از زمین‌ساخت وارون تا ترافشارش چپ‌گرد

مطالعه فلوریستیک و برآورد شاخص های تنوع گونه های گیاهی  در زیرحوزه های آبخیز طالقان

کاربرد پیل سوختی در واحدهای غیرمتمرکز تولید انرژی، بررسی نمونه های نصب شده در جهان و در سایت انرژی های نو طالقان

--------------------------------

جهت مطالعه چکیده مقالات فوق، اینجا را کلیک کنید...

نوشته شده در  یکشنبه 89/5/31ساعت  10:58 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 

معدن الاسرار

 ملا علی قارپوزآبادی قزوینی زنجانی

ماخذ کتاب: نسخه های عکسی مرکز احیا میراث اسلامی، جلد 1، صفحات: 364 تا 364 / کد دستیابی کتاب:305 / زبان کتاب:فارسی/ مولف:آخوند ملا علی قارپوزآبادی قزوینی زنجانی (1290ق) / کاتب: آخوند ملا علی قارپوزآبادی قزوینی زنجانی (1290ق) / تاریخ کتابت:دوشنبه 12 صفر 1265/ تاریخ تالیف:روز دوشنبه 12 صفر 1265/ نسخه حاضر جلد چهارم کتاب و دارای سی مجلس می باشد./ منابع دیگر: ذریعه 21/219 - 220 ). - ( کتابخانه مسجد چهل ستون - زنجان).

توضیخات در مورد چاپ نسخه:جلد اول و سوم در تبریز دو بار چاپ شده و جلد چهارم و پنجم در تهران سال 1333 به طبع رسیده است. / معدن الاسرار مجالسی است در موعظه و اخلاق و تاریخ و ...، تنظیم شده برای واعظان و اهل منبر در پنج مجلد که جلد دوم آن در زمان حیات مؤلف مفقود شده است. مجالس به آیه ای شروع شده و به ذکر مصایب امام حسین علیه السلام ختم می شود./ نسخه حاضر جلد چهارم کتاب و دارای سی مجلس می باشد و روز دوشنبه 12 صفر 1265 به پایان رسیده است./  آغاز نسخه : «قال تعالی : فی سوره الروم و من آیاته السموات و الارض .. یعنی از جمله نشانهای وجود و قدرت و علم و عظمت و حکمت». / شکسته نستعلیق ، به خط مؤلف، دوشنبه 12 صفر 1265، با تصحیحات و خط خوردگی و اضافات.

معدن الانوار و مشکاه الاسرار

ملا محمدصالح برغانی قزوینی

ماخذ کتاب: کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله مرعشی نجفی، جلد 8، صفحات: 370 تا 372 / کد دستیابی کتاب:3141 /  زبان کتاب: عربی/نام کتابخانه: کتابخانه مرعشی نجفی (آیت الله)/ شهر: قم/ مولف:ملا محمدصالح بن محمد برغانی قزوینی (1275ق) / تاریخ تالیف:محرم 1270ق / موضوع:علوم قرآن/ همه اطلاعات: معدن الانوار و مشکاه الاسرار (علوم قرآن - عربی) مقدمه ای است بر تفسیر مؤلف «مفتاح الجنان فی حل رموز القرآن» که بعد از به پایان بردن آن تفسیر نوشته است. در این کتاب طی دوازده کنز بیان می شود که قرآن جز ظاهر آن دارای باطن می باشد که به اهل بیت طاهرین علیهم السلام تاویل شده و حقیقت قرآن را باید از آنان گرفت. این کتاب بیشتر از احادیث و روایات استفاده کرده و برغانی ذیل آنها بیاناتی از خود می افزاید که روشنگر آرای وی است و گاهی در بعضی از موضوع ها راه افراط پیموده و مطالبی غریب می آورد. در پایان کتاب هشت فایده افزوده است که از جمله آنها قواعد تجوید و کشف الایات می باشد و به تاریخ محرم 1270 در کربلا به پایان رسیده است.

فهرست کنوز چنین است: الکنزالاول: فی نبذ مما یدل علی ان للقرآن بطوناً. الکنزالثانی: فی الاخبار الداله علی ان بطن القرآن و تاویله فی الائمه. الکنز الثالث: فی الاخبار المبینه لباب من التاویل المنفتح منه الابواب. الکنز الرابع: فی وجوب الایمان بظاهر القرآن. الکنز الخامس: فیما یدل علی ان علم القرآن عند المؤلف. الکنز السادس: فی کلام الله الوارد فی التوحید والنبوه صریحاً والوارد فی الامامه و الولایه کنایه. الکنز السابع: فیما یوضح ورود بطن القرآن فیما یتعلق بالولایه و الامامه علی اقتفاء هذه الامه سنن الامم السابقه. الکنز الثامن: حول التحریف والتغییر. الکنز التاسع: فی الاشاره الی جمله من التاویلات التی لاینبغی الغفله عنها. الکنز العاشر: فی النمط الاوسط الذی یجب الاخذ به. الکنز الحادی عشر: فی سائر التاویلات العامة التی تجری فی غیر موردها. الکنز الثانی عشر: فی نبذ مما ورد فی تاویل الحروف المقطعه فی اوائل السور. / آغاز: «الحمدلله الکبیر المتعال ذی العز والجلال جل شان من قال فی  شانه هوالله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هوالرحمن الرحیم» /  انجام: «و یستغفرلهم کل رطب و یابس حتی حیتان البحر و هوامه و سباع البر وانعامه والسماء و نجومها.» /نستعلیق، عناوین نسخ مشکی، جلد تیماج قهوه ای ضربی. 283 گ، 18 س، 22 × 5/17 سم 283.


نوشته شده در  شنبه 89/5/2ساعت  7:36 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

  نمایی از شهر جدید هشتگرد

بررسی امکان بهینه سازی شهرهای جدید به روش مهندسی ارزش

(نمونه موردی شهر جدید هشتگرد)

مقایسه عملکرد مدیران فارغ‌التحصیل رشته مدیریت آموزش با مدیران فارغ‌التحصیل سایر رشته‌ها

(مناطق آموزش و پرورش نظرآباد و ساوجبلاغ)

---------------------------------

جهت مطالعه چکیده پایان نامه های فوق، اینجا را کلیک کنید.

نوشته شده در  جمعه 89/4/11ساعت  12:33 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

اشاره: یکی از منابع مهم «ساوجبلاغ پژوهی»، اسناد مکتوب تاریخی است که به طور مستند وقایع تاریخی را بازتاب می دهد. خوشبختانه بخشی از این اسناد که بیشتر دولتی هستند، در مرکز اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به روش علمی نگهداری می شوند. نویسنده این وبلاگ بر آن است که این اسناد را به پژوهشگران گرامی شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد معرفی نماید.

درخ‍واس‍ت‌ ت‍اس‍ی‍س‌ م‍درس‍ه‌ و ب‍ه‍داری‌ در ل‍ش‍ک‍رآب‍اد س‍اوج‍ب‍لاغ‌

تاریخ: 1302ش؛‌ ‏مشخصات ظاهری:2ص‌؛ ‏توصیفگر: ساوجبلاغ‌ (تهران)/ مراکز آموزش دولتی/ م‍راک‍زدرم‍ان‍ی‌/روستا ‏. شماره دستیابی:297/31381‏؛ محل در آرشیو: 635ک2آپ1؛ شماره فیش: 02270121؛ ‏شماره مدرک: 297031381.

م‍ب‍ال‍غ‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ش‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ ح‍ف‍ظ آرام‍ش‌ و ام‍ن‍ی‍ت‌ س‍اوج‍ب‍لاغ‌

تاریخ:  1334ق؛‌ ‏مشخصات ظاهری: 21ص‌؛  ‏توصیفگر: س‍اوج‍ب‍لاغ‌ (ت‍ه‍ران‌)/ ناامنی/ امور اداری‌ و مالی؛‌ ‏شماره دستیابی: 240/14802؛ ‏محل در آرشیو: 820ک3آآ‏شماره فیش: 02830037؛  ‏شماره مدرک240014802.

اع‍لام‍ی‍ه‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ پ‍ای‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ ب‍ا اک‍راد در س‍اوج‍ب‍لاغ‌

 ‏تاریخ: 1307ش؛‌ ‏مشخصات ظاهری: 2ص‌ ‏توصیفگر: ساوجبلاغ‌ (تهران‌)/ اعلامیه/ طوایف.‌ ‏شماره دستیابی: 293/5520؛ ‏محل در آرشیو: 532ف‌4ب‌آشماره فیش: 00440061؛ ‏شماره مدرک: 293005520.

چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ف‍روش‌ ق‍ری‍ه‌ چ‍گ‍ی‍ن‍ی‌ خ‍ال‍ص‍ه‌ در س‍اوج‍ب‍لاغ‌ ‌

تاریخ: 1317ش؛‌ ‏مشخصات ظاهری: 72ص؛‌ ‏توصیفگر: س‍اوج‍ب‍لاغ‌ (تهران‌)/ آب‍ادی/ ‌ روس‍ت‍ا/  خ‍ال‍ص‍ج‍ات/  قیمت ها. ‏شماره دستیابی: 230/1660؛ ‏محل در آرشیو: 301ث‌1آح‌ ‏شماره فیش: 00530036؛ ‏شماره مدرک: 230001660.

ک‍ش‍ف‌ م‍س‍ک‍وک‌ طلا در ق‍ری‍ه‌ ه‍ش‍ت‍گ‍رد س‍اوج‍ب‍لاغ‌

تاریخ: 1322ش‌؛ ‏مشخصات ظاهری: 24ص‌؛ ‏توصیفگر: ت‍ه‍ران/ ساوجبلاغ‌ (تهران‌)/ آبادی/ر‌وستا /آث‍ارت‍اری‍خ‍ی/ مسکوکات.‌ ‏شماره دستیابی: 293/1275؛ محل در آرشیو: 743ط5ب‌آ1‏؛ شماره فیش: 00080063؛ ‏شماره مدرک: 293001275.


نوشته شده در  جمعه 89/4/11ساعت  11:59 صبح  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

   1   2      >

فهرست مطالب وبلاگ ساوجبلاغ پژوهی
ویرانی میراث اشکانی و ساسانی در کهن دشت البرز
چهار مطلب البرزپژوهانه از حسین عسکری
زرتشت پژوه نامدار البرزی و دغدغه هویت ایرانی
آثار آریایی و مادی در استان البرز
آیین عصر کتاب البرز برگزار می شود
بازسازی مراسم خاکسپاری مصدق در احمدآباد
درگذشت بنیانگذار البرزی مرکز شیعیان سوئیس
دانلود چهار کتاب از حسین عسکری
راه اندازی کانال البرز پژوهی + صفحه اینستاگرام حسین عسکری
شناسنامه وبلاگ ساوجبلاغ پژوهی
[عناوین آرشیوشده]
 
<