سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

ارزیابی غلظت عناصر جزئی در خاک های منطقه هشتگرد

عطا شاکری، سروش مدبری، «ارزیابی غلظت عناصر جزئی در خاک های منطقه هشتگرد با استفاده از روش های زمین شیمیایی و آماری چند متغیره، استان البرز، ایران» (انگلیسی)، مجله زمین شناسی مهندسی، سال هشتم، ش 1، 1393، ص 2049.

چکیده: غلظت عناصر جزئی آرسنیک، کبالت، کروم، مس، مولیبدن، نیکل، سرب، وانادیم و روی در 160 نمونه خاک منطقه هشتگرد بررسی شد. مقایسه میانگین غلظت عناصر جزئی نمونه ‌های خاک کشاورزی و غیرکشاورزی با مقادیر میانگین جهانی خاک ‌های غیرآلوده نشان می ‌دهد که آرسنیک، کبالت، مس، نیکل، وانادیم و روی مقادیر بیش‌تری نسبت به میانگین جهانی دارند. نتایج فاکتور آلودگی(CF ) نشان داد که عناصر آرسنیک، کبالت، نیکل، روی و وانادیم آلودگی متوسط و مس آلودگی چشم‌گیری برای خاک‌های کشاورزی و غیرکشاورزی دارند. محاسبه درجه آلودگی اصلاح شده (mCd) برای نمونه‌ های خاک منطقه هشتگرد، درجه پایین آلودگی کل را نشان می‌دهد. محاسبه فاکتور غنی ‌شدگی (EF) براساس مقدار میانگین زمینه نشان داد که عناصر مس، روی، سرب و وانادیم در خاک ‌های کشاورزی و عناصر کروم و روی در خاک ‌های غیرکشاورزی غنی‌ شدگی دارند. تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) برای ارزیابی منشأ و ارتباط عناصر استفاده شده است. ارتباط بسیار خوب و قوی عناصر کبالت، آهن، نیکل و کروم در خاک ‌های کشاورزی و عناصر مس، وانادیم، کبالت، آهن، روی و نیکل در خاک ‌های غیرکشاورزی بیان‌کننده نقش مهم فرایندهای سنگ‌ شناختی و خاک‌زاد در کنترل غلظت این عناصر است. عناصر مس، وانادیم و روی در خاک ‌های کشاورزی رفتار شبیه غیروابسته را درون گروه ‌ها و مؤلفه ‌ها دارند، که نشان ‌دهنده منشأهای زمین ‌زاد و انسان ‌زاد این عناصر است. رفتارهای متغیر سرب و آرسنیک احتمالاً نشان ‌دهنده منشأهای متفاوت این دو عنصر است. به ‌طور کلّی نتایج نشان می‌ دهد که آلودگی خاک به ‌عنوان تهدیدی در منطقه نیست اما با در نظر گرفتن صنعتی شدن، فعالیت ‌های کشاورزی و توسعه شهرنشینی در ناحیه هشتگرد خاک‌ های منطقه نیازمند پایش بیش‌تر برای آلودگی عناصر جزئی در آینده هستند.

کلیدواژگان: آلودگی خاک، فاکتور غنی شدگی، تحلیل مولفه اصلی، هشتگرد، ایران.

چکیده انگلیسی+دانلود متن کامل مقاله...

نوشته شده در  دوشنبه 94/4/29ساعت  5:0 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

فرونشست هشتگرد با استفاده از روش تداخل‌ سنجی راداری و سامانه موقعیت‌ یابی جهانی 

پریسا حقیقت‌مهر،1 محمدجواد ولدان زوج،2 رضا تاجیک،3 سعید جباری،3 محمودرضا صاحبی،4 رضا اسلامی،3 مصطفی گنجیان،3 و مریم دهقانی،5 «تحلیل سری زمانی فرونشست هشتگرد با استفاده از روش تداخل ‌سنجی راداری و سامانه موقعیت‌ یابی جهانی»، فصلنامه علمی، پژوهشی علوم زمین، سال 22، ش 85، پاییز 1391، صص 105 - 114.

چکیده: در این مقاله برای نخستین بار در ایران، به منظور ارزیابی قابلیت روش تداخل ‌سنجی راداری (InSAR) از مقایسه همزمان مشاهدات سامانه موقعیت ‌یابی جهانی (GPS) و داده‌ های راداری در دشت هشتگرد که به علت استخراج نامناسب آب ‌های زیرزمینی تحت ‌تأثیر فرونشست است، استفاده شد. به ‌منظور تحلیل سری زمانی جابه‌جایی سطح زمین، الگوریتم خط مبنای کوتاه موسوم به SBAS به‌ کار گرفته شد. تحلیل سری زمانی فرونشست، با استفاده از 6 تداخل‌نگاشت (اینترفروگرام) محاسبه شده از چهار تصویر راداری ماهواره  ENVISATASAR در بازه زمانی چهار ماه در سال 2008 انجام شد. یک عامل نرم ‌کنندگی بهینه که نوفة ناشی از اتمسفر، خطای بازیابی فاز و اثرات مداری را کاهش می ‌دهد و در عین حال تغییر شکل ‌های غیرخطی را حفظ می ‌کند، به حلّ کمترین مربعات اضافه شد. نتایج تحلیل سری زمانی نشان می‌داد که منطقه به طور پیوسته در حال نشست است. نقشه سرعت میانگین تغییر شکل در راستای خط دید ماهواره که از تحلیل سری زمانی به ‌دست آمده، آهنگ قابل توجه فرونشست را 47 میلی‌متر در ماه نشان داد. به منظور ارزیابی نتایج سری زمانی تداخل‌ سنجی راداری، یک شبکه متراکم GPS متشکل از 18 ایستگاه در منطقه طراحی شد. در مکان ‌یابی ایستگاه‌ ها از الگوی مکانی فرونشست حاصل  از تداخل ‌نگاشت محاسبه شده از داده ‌‌های 2004-2003 و بررسی ‌های میدانی استفاده شد. ایستگاه‌ های GPS همزمان با داده‌ های راداری اقدام به جمع ‌آوری و ثبت داده‌ های خام کردند. سپس با استفاده از پردازش مشاهدات صورت گرفته، میزان جابه‌جایی افقی و قائم ایستگاه‌ ها محاسبه شد. سری زمانی حاصل شده از دو روش تداخل‌سنجی راداری و GPS، با یکدیگر مقایسه شدند. مقایسه نتایج به‌دست آمده، سازگاری بسیار بالای تداخل‌ سنجی راداری و روش ژئودتیک را ارائه داد که نشان ‌دهنده عملکرد بالای روش تداخل ‌سنجی راداری است.   

 کلیدواژه‌ها: فرونشست، تحلیل سری زمانی، تداخل‌ سنجی راداری، GPS.

  ________________

1. کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نقشه ‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران؛ 2. دانشیار، دانشکده مهندسی نقشه ‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران؛ 3. کارشناسی ارشد، گروه زمین ‌شناسی‌ مهندسی، سازمان زمین ‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران؛ 4. استادیار، دانشکده مهندسی نقشه ‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران؛ 5. استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. نویسنده مسئول: پریسا حقیقت‌مهر؛ E-mail: haghighatmehr_rs@yahoo.com.

 دانلود متن کامل مقاله


نوشته شده در  شنبه 94/4/27ساعت  8:30 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظّم انقلاب به هنگام تصدّی مقام ریاست جمهوری، در سوّم تیر 1364 در هفته جهاد سازندگی از روستای نجم آباد از توابع شهرستان نظرآباد واقع در استان البرز دیدار کردند. ایشان پس از مشارکت در طرح اصلاح مراتع، بر روی زمین یک گذرگاه همراه با روستاییان به گفت و گو نشستند. در عکس کمتر دیده شده بالا، آیت ­الله اشتهاردی و حجت الاسلام والمسلمین شیخ عباس صبایی نخستین امام جمعه منطقه ساوجبلاغ هم دیده می شوند (دشتی به وسعت تاریخ، نوشته حسین عسکری، ص 205).


نوشته شده در  پنج شنبه 94/4/18ساعت  10:13 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بین دو منطقه قرق و چراشده نظرآباد

فیروزه مقیمی نژاد، محمد جعفری، محمدعلی زارع چاهوکی، یاسر قاسمی آریان، اصغر کهندل، «مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بین دو منطقه قرق و چراشده (مطالعه موردی: نظرآباد کرج)»، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، دوره 21، ش4  (پیاپی 57) ، زمستان 1394، ص 643.

چکیده: قرق مرتع عبارت است از جلوگیری از ورود دام به تمام یا قسمتی از مرتع برای یک یا چند سال متوالی که با هدف‌ های مختلفی انجام می‌ شود. هدف از تحقیق حاضر، تعیین میزان تاثیر عمل اصلاحی قرق در خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و سه عنصر اصلی N ، P و K در منطقه نظر آباد کرج می ‌باشد. برای انجام تحقیق، از خاک دو منطقه چراشده و قرق نمونه ‌برداری شد. به ‌طوری ‌که از ابتدا، وسط و انتهای 4 ترانسکت (مستقر شده در هر منطقه، به صورت تصادفی سیستماتیک)، از دو عمق 20 - 0 و 80 - 20 سانتی‌متری تعداد 48 نمونه برداشت شدند. سپس به منظور تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی، نمونه ‏های برداشت‌شده به آزمایشگاه خاک شناسی انتقال یافت. نمونه ‌های خاک، پس از خشک‌شدن از الک 2 میلی ‌متر عبور داده شدند. سپس عوامل اسیدیته، هدایت الکتریکی، ماده آلی، درصد رطوبت اشباع و عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم اندازه ‌گیری شدند. نتایج نشان داد قرق تاثیر معنی‌ داری بر عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک داشته اما در مورد فاکتورهای اسیدیته، ماده آلی و درصد رطوبت اشباع تفاوت معنی ‌داری بین دو منطقه چرا و قرق مشاهده نگردید. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد قرق اثرات مثبتی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مراتع منطقه مورد مطالعه داشته است.

کلیدواژگان: قرق، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، عناصر ضروری N، P و K، نظرآباد کرج.

Comparison of soil physical and chemical properties between the sites of exclosure and grazing (Case study: Nazarabad - Karaj)

Exclosure is the prevention of livestock access to all or part of the rangeland for one year or a few consecutive years, performed with different goals. This research was aimed to investigate the effect of exclosure on soil physical and chemical properties as well as three main elements of N, P, and K in Nazarabad region, Karaj. Soil sampling was performed in both sites of exclosure and grazing. Soil samples were taken from the beginning, middle and end of the four transects, established in each region, at two soil depths of 0-20 cm and 20-80 cm using systematic random sampling. The following soil properties were measured in the lab: pH, EC, organic matter, saturation percentage, and N, P, K. According to the obtained results, the effect of exclosure on soil N, P, and K was significant; however, exclosure had no significant effect on pH, organic matter and saturation percentage. Overall, our results clearly showed the positive impact of exclosure on soil physical and chemical properties.

 دانلود متن کامل مقاله


نوشته شده در  دوشنبه 94/4/15ساعت  9:45 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

بررسی تغییر فلور علف های هرز مزارع گندم آبی شهرستان های ساوجبلاغ و شیروان 

ندا پاسبان زیارت، حمید رحیمیان مشهدی، حسن علیزاده، مهدی مین باشی، «بررسی تغییر فلور علف های هرز مزارع گندم آبی شهرستان های ساوجبلاغ و شیروان از 1379 تا 1390»،دو فصلنامه دانش علف های هرز، سال دهم، شماره 1 (پیاپی 20)، 1393، صص 107 - 119.

چکیده: به منظور تعیین تغییرات فلور علف های هرز مزارع گندم آبی شهرستان های ساوجبلاغ و شیروان، نتایج بررسی های انجام شده در سال 1379 و 1390 مقایسه شدند. بر اساس نتایج اولین بررسی (1379) در شهرستان ساوجبلاغ، 57 گونه متعلق به 19 خانواده گیاهی و در شهرستان شیروان 28 گونه متعلق به 13 خانواده گیاهی شناسایی شد. در بررسی دوم (1390) در شهرستان ساوجبلاغ، 53 گونه متعلق به 19 خانواده گیاهی و در شهرستان شیروان 53 گونه متعلق به 18 خانواده مشاهده شد. تعدادی از گونه ها از فلور حذف شده و تعدادی گونه جدید به فلور اضافه شده بودند. شاخص غالبیت گونه ها تغییر کرده، بعضی از گونه ها غالبیت خود را از دست داده و بعضی ازگونه­ها جزو گونه­های غالب شده بودند. تغییر در شاخص غالبیت هر گونه به دلیل تغییر در فراوانی، تراکم یا هر دو بود که می تواند به عوامل زیادی بستگی داشته باشد. در ساوجبلاغ وقوع غالبیت اکثر گونه ها از جمله هفت بند (Polygonum avicular)، بی تی راخ (Galiumaparine)، ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides)، سیزاب پا خمیده (Veronica camplypoda)، شاه تره ایرانی (Fumaria vaillanti) به دلیل افزایش در تراکم بود اما در شیروان غالبیت اکثر گونه ها از جمله سلمه تره (Chenopodium album)، ماشک (Vicia villosa)، ناخنک (Goldbachia laevigata)، کنگر صحرایی (Circium arvense) به دلیل افزایش در فراوانی بود و فقط در گونه غالب هفت بند به دلیل افزایش در تراکم بود. عدم تغییر در غالبیت علف های هرز باریک برگ مزارع گندم شهرستان ساوجبلاغ بیانگر این است که روش های مدیریتی اعمال شده پس از یک دهه نتوانسته است گونه های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludviciana) و چاودار (Secale cereale) را کنترل نماید. تغییر شاخص غالبیت علف های هرز پهن برگ مزارع گندم این شهرستان و غالب شدن گونه های هفت بند، ارشته خطایی و سیزاب پا خمیده نشان دهنده تغییر فلور گونه های پهن برگ در پاسخ به روش های مدیریتی اعمال شده است. ورود گونه های جدید به مزارع گندم شهرستان شیروان قابل ملاحظه بود. به نظر می رسد با بررسی روش های مدیریتی اعمال شده و تطبیق آنها با تغییرات ایجاد شده در ترکیب گونه های این دو منطقه می توان دلایل تغییر و راهکارهای لازم را به دست آورد و برای مدیریت گونه های جدید برنامه ریزی نمود.

کلیدواژگان: تراکم، شاخص غالبیت، فراوانی، ساوجبلاغ، شیروان.

 دانلود متن کامل مقاله


نوشته شده در  چهارشنبه 94/4/10ساعت  5:52 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

آمیخته گری ن‍ژاد فشندی با رومانف روسی در شهرستان نظرآباد 

 

آمیخته گری ن‍ژاد فشندی با رومانف روسی در شهرستان نظرآباد

نژاد «رومانف» نژاد شناخته شده و برتر جهان است و این نژاد در اصل مربوط به کشور روسیه بوده که به وسیله کشور کانادا عملیات اصلاح نژادی بر روی آن انجام شده است و اسپرم های مورد استفاده در این طرح نیز از همین نژاد رومانف (کانادا) بوده که به صورت منجمد به کشور منتقل شده است. از مهمترین خصوصیات نژاد رومانف را دوقلوزایی آن که حدود 270 درصد و حتی بالاتر (در مواردی مشاهده شده که یک میش 9 بره زاییده) است.

از ویژگی های دیگر این نژاد را توانایی تولید  مثل خارج از فصل، اضافه وزن روزانه مناسب، بدون دنبه بودن آن و تعداد سه زایش در دو سال عنوان کرد.  این طرح با انتخاب گله نژاد فشندی دامداری به نام «خیل نژاد» واقع در روستای حسن آباد مجدوالدوله از توابع شهرستان نظرآباد در استان البرز به روش مصنوعی و با تزریق هورمون در زمینه فحلی و هم زمانی فحلی گله انجام گرفت که پس از طی 14 روز عملیات تلقیح مصنوعی با روش لاپاراسکوپی انجام پذیر است و استفاده از روش لاپاراسکوپی در گوسفند شیوه جدیدی است که برای نخستین بار در کشور در حال اجرا است.در این فرایند که توسط دستگاه لاپاراسکوپی انجام می گیرد با وارد کردن دو سوند از دو طرف چپ و راست پوست شکم و محیط بیرونی دستگاه تناسلی به قسمت داخلی بدن و محیط داخلی رحم گوسفند از قسمت راستگان تلقیح (وسیله حمل و تخلیه اسپرم) و از قسمت چپ آندوسکوپ چشمی که دارای یک منبع نوری است. به داخل رحم گوسفند وارد می شوند.

در این حین بخشی از دستگاه لاپاراسکوپی که وارد رحم شده به کپسول گاز دی اکسید کربن متصل است که هوا را وارد بدن گوسفند می کند، تا اعضای داخلی بدن حیوان از یکدیگر فاصله گرفته تا عمل تلقیح ساده تر صورت پذیرد که در ادامه کار اسپرم که به وسیله تخلیه اسپرم که از سمت راست وارد محیط رحم شده با مشاهده توسط آندوسکوپ یا مشاهده چشمی که از سمت چپ وارد محیط رحم شده در شاخ های رحم تخلیه می شود. پس از انجام تلقیح مصنوعی گوسفندان فشندی با اسپرم گوسفند نژاد رومانف نسل تولیدی دارای 50 درصد خصوصیات یا صفات نژاد رومانف هستند که بره های متولد شده با درصد دوقلوزایی بالاتر و چربی کم تر و فاقد دنبه و دارای دم و بهبود توان تولید مثلی مطلوب تری هستند.

در مرحله دوم طرح پس از تولد بره های نسل دوم فشندی و رومانف که دارای صفات ذکر شده هستند، بره های فشندی، رومانف را با گوسفندان نژاد مناطق گرمسیری (احتمالا" نژاد پاکستانی) در جهت تثبیت صفاتی مانند کاهش چربی (دنبه، بهبود کیفیت و افزایش تولید گوشت و افزایش سرعت رشد) تلفیق کرده که در نتیجه بره های متولد شده مذکور از تلفیق سه نژاد خواهند بود که 50 درصد خصوصیات یا صفات نژاد فشندی، 25 درصد خصوصیات یا صفات نژادی رومانف و 25 درصد خصوصیات یا صفات نژادی پاکستانی دارند و نژاد حاصل شده دارای توان تولید مثلی بالا و بارداری در فصول مختلف، فاقد دنبه و دارای دم، افزایش توان دوقلوزایی و دو بار زایی و تولید گوشت و شیر بیشتر است. یادآوری می شود «نژاد گوسفند فشندی» مهمترین گوسفند شهرستان ساوجبلاغ از لحاظ تعداد و پراکنش می باشد. (به نقل از: مجله زراعت و دام)


نوشته شده در  سه شنبه 91/11/3ساعت  7:45 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

چکیده مقاله ای درباره تولید محصولات گلخانه ای هیدروپونیک در  شهرستان ساوجبلاغ 

 بهینه سازی مصرف انرژی در تولید توت فرنگی گلخانه ای در ساوجبلاغ

نرگس بنائیان، محمود امید، حجت احمدی، «برآورد شاخص های انرژی و بهینه سازی مصرف آن در تولید توت فرنگی گلخانه ای: مطالعه موردی شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز»، فصلنامه مهندسی بیوسیستم ایران، سال 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، ص 151.

شهرستان ساوجبلاغ مهم ترین منطقه تولید محصولات گلخانه ای هیدروپونیک در ایران است و بالاترین سطح زیر کشت توت فرنگی گلخانه ای را دارا می باشد. هدف این مطالعه بررسی الگوی مصرف انرژی و تعیین ارتباط بین انرژی ورودی در کشت توت فرنگی گلخانه ای و عملکرد با استقرار مدل برنامه ریزی خطی براساس تحلیل پوششی داده ها است. در ادامه کارایی فنی گلخانه ها تعیین و انرژی معادل نهاده های انرژی در تولید بهینه سازی شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها میزان انرژی کل برای محصول توت فرنگی 800 گیگاژول بر هکتار و مقدار انرژی مصرفی برای تولید یک کیلوگرم توت فرنگی (انرژی ویژه)  ‎/125مگاژول محاسبه گردید. با انجام تحلیل رگرسیون خطی، اثر انرژی نهاده های سوخت، کودشیمیایی، الکتریسیته و نیروی کارگری بر روی عملکرد محصول معنی دار بود، در حالی که سایر نهاده ها اثر معنی داری بر روی عملکرد توت فرنگی نشان ندادند. این چهار نهاده ی اثرگذار به عنوان ورودی و عملکرد محصول به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد، و کارایی گلخانه ها با فرض بازدهی به مقیاس متغیر ورودی محور محاسبه گردید. کارایی فنی انرژی برای گلخانه های توت فرنگی 93‎/0 محاسبه شد که بیشترین میزان ناکارایی (61 درصد از کل انرژی) مربوط به انرژی سوخت می باشد. بعد از محاسبه تفاوت مقدار واقعی و بهینه در مصرف نهاده های گلخانه های ناکارا مشخص شد، به طور متوسط می توان به میزان 16 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.

واژگان کلیدی: شاخص های انرژی، ساوجبلاغ، کارایی فنی خالص، توت فرنگی گلخانه ای.


نوشته شده در  چهارشنبه 91/4/7ساعت  10:59 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

نظرآباد فعلی، دیگر ده یا دهکده نیست بلکه نام فعلی آن «شهرستان نظرآباد» است و از مزایای تمدن شهری برخوردار گردیده است.  

نظرآباد فعلی، دیگر ده‏ یا دهکده نیست!

سیدجمال الدین میرسلیمی: منطقه ساوجبلاغ در جنوب کوه‏های طالقان قرار دارد که طالقان خود یک منطقه کوهستانی‏ و در جنوب کوه‏های البرز واقع شده است. ساوجبلاغ از چندین ده بزرگ و کوچک تشکیل‏ می‏شود که از نظر جغرافیایی: از شمال به شرح بالا به کوه‏های طالقان و از جنوب به منطقه اشتهارد و نجم‏آباد و از شرق به کرج و از غرب به قزوین منتهی می‏گردد. منطقه ساوجبلاغ یک‏ دشت وسیع و بدون پستی و بلندی است. جاده قدیم و اتوبان تهران، قزوین، ساوجبلاغ را به دو منطقه شمالی و جنوبی تقسیم می‏کند: منطقه شمالی که در دامنه کوه‏های طالقان واقع شده، دارای آب و هوای خشک و معتدل‏ است و منطقه جنوبی جاده هوایش گرم و به خصوص در تابستان گرمای آن زیاد و زندگی اهالی‏ بدون استفاده از وسایل سرد کننده فنی دشوار است. همان‏طور که در بالا گفته شد، نظرآباد جزء مجموعه دهات ساوجبلاغ بوده و می‏باشد.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  جمعه 90/12/5ساعت  1:31 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 ...اما اینک حضور سودجویان در منطقه و قطعه قطعه کردن اراضی حاصلخیز ساوجبلاغ و تغییر کاربری بخشی از این اراضی سبب نگرانی دوستداران طبیعت و چشم اندازهای زیبای کشاورزی و باغداری این خطه سرسبز شده است.

ویلاهای سودانگارانه؛ بلای جان کشاورزی ساوجبلاغ

دشت سرسبز ساوجبلاغ در دامنه جنوبی البرز همواره منشاء خیر و برکت برای مردم این دیار مسافران و ساکنان شهرهای پرجمعیت کرج و تهران است. چهار فصل سال این دشت وسیع با تلاش شبانه روزی کشاورزان و باغداران همیشه محصول ده بوده و مردم حتی در روزهای سرد و برفی سال از برکت این سفره خدادادی این دشت بی بهره نیستند. اما اینک حضور سودجویان در منطقه و قطعه قطعه کردن اراضی حاصلخیز ساوجبلاغ و تغییر کاربری بخشی از این اراضی سبب نگرانی دوستداران طبیعت و چشم اندازهای زیبای کشاورزی و باغداری این خطه سرسبز شده است. اگرچه طبیعت زیبای ساوجبلاغ همه ساله پذیرای میلیون ها مسافر از اقصی نقاط کشور به ویژه پایتخت است اما مزه میوه ها و سبزی های تازه ساوجبلاغ که با آب گوارا و زلال به بار می نشینند در ذهن گردشگران فراموش ناشدنی است. همین زیبایی های طبیعی و وفور نعمت کشاورزی و باغداری است که پای خونشینان تهران و البرز را به ساوجبلاغ بازکرده و سبب تغییر کاربری اراضی شده است. طبق آمارهای رسمی شهرستان ساوجبلاغ دارای 30 هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی است. اغلب این اراضی از سفره های زیرزمینی و آب رودخانه کردان سیراب می شود که این امر افزایش تولید محصول در اراضی باغی و کشاورزی به دنبال داشته است.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  دوشنبه 90/10/5ساعت  7:36 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

  

  

سنت فراموش شده «کرت امام حسین علیه السلام» را احیا کنید

در اواخر مهر 1390 به ابتکار «موسسه رخسار قرآن»، نامه سرگشاده زیر خطاب به امامان جمعه و روسای شوراهای فرهنگ عمومی شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد مبنی بر پیشنهاد احیای سنت فراموش شده «کرت امام حسین و حضرت ابوالفضل علیهما السلام» تنظیم گردید. تاکنون این نامه را 26 فعال مذهبی و فرهنگی امضا کرده اند. وبلاگ «ساوجبلاغ پژوهی» برای نخستین بار متن آن نامه و اسامی امضا کنندگانش را منتشر می سازد. علاقه مندان می توانند از طریق بخش نظرات این وبلاگ، آن را امضا کنند.

* * * * *

باسمه تعالی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ناطقی امام جمعه محترم و ریاست شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوجبلاغ

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای وثوقی امام جمعه محترم و ریاست شورای فرهنگ عمومی شهرستان نظرآباد

سلام علیکم

امضاء کنندگان این نامه با آگاهی از میزان عشق و ارادت شما به حضرت خون خدا ـ سید شهیدان ـ و پرچمدار وفاداری - سقای تشنگان - از آن مقام ارجمند تقاضا داریم از همه ظرفیت‌های شورای تحت مدیریت خویش برای احیای آیین نازنین «کرت امام حسین و حضرت ابوالفضل علیهما السلام» بین مردم این شهرستان‌های محب اهل بیت ـ علیهم السلام ـ نهایت استفاده را ببرید.

«کرت» قطعه زمینی است که زارعان، کناره های آن را بلند کرده در میان آن زراعت می‌کنند. در گذشته‌ها رسم بوده که کشاورزان علاقه‌مند به فرهنگ عاشورا، زمین‌های کشاورزی خود را کرت‌بندی ـ قسمت بندی -می‌کردند و یک کرت ـ قطعه ـ را به نام امام حسین یا حضرت ابوالفضل ـ علیهما السلام ـ می‌کاشتند و پس از برداشت محصول، عواید آن را صرف مراسم سوگواری حسینی در محله یا شهر خود می‌کردند. از چنین رسمی در شهر قم، گزارش‌هایی در برخی منابع مردم شناختی و فرهنگ عامه وجود دارد. اصطلاح «کرت بندی» در همه کشور رایج است (دایره المعارف تشیع، جلد چهاردهم، مدخل کرت امام حسین علیه السلام، نوشته حسین عسگری).

از آنجا که هر دو ظرفیت «کشاورزی» و «محبت به اهل بیت علیهم السلام» در این دو شهرستان فرهنگی وجود دارد، بسیار بجا و مناسب است که در آستانه ایام محرم، زمینه‌های لازم برای ترویج این آیین نازنین در این دو شهرستان فراهم شود به ویژه که این دو شهرستان، قطب کشاورزی استان البرز هستند. استفاده از توان تبلیغی سلسله جلیله روحانیت در ایام تبلیغی محرم، به احیای این «سنت فراموش شده» کمک شایانی خواهد کرد.

والله ولی التوفیق. جمعی از فعالان مذهبی و فرهنگی شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد. مهر 1390.

دکتر حکمت الله ملاصالحی (استاد دانشگاه تهران و عضو بنیاد حکمت اسلامی صدرا)، اسماعیل آل احمد (روحانی و مدیر موسسه رخسار قرآن)، محمدحسن حجتی متخلص به پریشان (شاعر و نویسنده)، مهراب حیدری (مسئول انجمن ادبی شهرستان ساوجبلاغ)، حسن صیاد (دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی و فعال فرهنگی سایبری)، زهرا آزاد رنجبر (فرهنگی و دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت)، سیروس علوی نیا (دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع)، حسین عسگری (نویسنده وبلاگ ساوجبلاغ پژوهی)، علی جبارزاده (روحانی و کارشناس ارشد مهدویت)، داوود غلامی (کارشناس ارشد طراحی شهری از دانشگاه تهران)، ابوطالب باقری (مسئول کانون بسیج هنرمندان ساوجبلاغ)، سید مهدی هاشمی (مسئول روابط عمومی سپاه ساوجبلاغ)، محمد عباسی (کارشناس معارف اسلامی و دبیر قرآن)، محمدرضا ملک پور متخلص به ناظر شرفخانه ای (شاعر و نویسنده)، حسین محمدعلی پور (دانش آموخته حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام هشتگرد)، مصطفی رشیدی (طلبه حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام هشتگرد)، محمود نجفی (کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی و مدرس دانشگاه)، دکتر رضا مسکنی (پزشک)، سرهنگ پاسدار مجید ناصردهقان (مسئول قسمت فرهنگی و اجتماعی سپاه ساوجبلاغ)، ابوطالب پیشگاه پور (فرهنگی و کارشناس هنر و باستان شناسی)، دکتر محمد مشتاقی (روان شناس بالینی مقیم شهر هامبورگ آلمان)، علیرضا نقدی (کارشناس مدیریت)، ابراهیم رضازاده (فرهنگی و کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی)، نصیر علیزاده (ذاکر اهل بیت و مسئول هیئت مذهبی باب الحوائج نظرآباد)، مجید اکبری ( عضو کمیسیون فرهنگی بخش چهارباغ ساوجبلاغ)، مجتبی تقوایی (دانشجوی فناوری اطلاعات).


نوشته شده در  جمعه 90/7/29ساعت  11:40 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

   1   2      >

فهرست مطالب وبلاگ ساوجبلاغ پژوهی
ویرانی میراث اشکانی و ساسانی در کهن دشت البرز
چهار مطلب البرزپژوهانه از حسین عسکری
زرتشت پژوه نامدار البرزی و دغدغه هویت ایرانی
آثار آریایی و مادی در استان البرز
آیین عصر کتاب البرز برگزار می شود
بازسازی مراسم خاکسپاری مصدق در احمدآباد
درگذشت بنیانگذار البرزی مرکز شیعیان سوئیس
دانلود چهار کتاب از حسین عسکری
راه اندازی کانال البرز پژوهی + صفحه اینستاگرام حسین عسکری
شناسنامه وبلاگ ساوجبلاغ پژوهی
[عناوین آرشیوشده]
 
<