سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

میزان شیوع انگل های روده ای در بیماران مبتلا به دیابت در شهرستان ساوجبلاغ

دکتر لامع اخلاقی، دکتر محمد جواد غروی، دکتر امیر حسین فقیهی، مظفر جباری، «بررسی میزان شیوع انگل های روده ای در بیماران مبتلا به دیابت در شهرستان های کرج و ساوجبلاغ (استان تهران از تیرماه 1380 تا 1381)»، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال 12، شماره 45، بهار 1384، صص 23- 29.

* * * * *

چکیده مقاله: بیماری «دیابت شیرین» یکی از مهم ترین بیماری های مستعد کننبیماری «دیابت شیرین» یکی از مهم ترین بیماری های مستعد کننده جهت ابتلا به عفونت های فرصت طلب از جمله پارازیت های روده ای است. ده جهت ابتلا به عفونت های فرصت طلب از جمله پارازیت های روده ای است. از آن جا که شیوع آلودگی بیماران دیابتی به انگل های روده ای تقریبا" ناشناخته می باشد و تعیین روش درمان یا پیش گیری در این گروه از بیماران مشخص نیست، مطالعه حاضر با هدف بررسی حساسیت و شیوع عفونت های انگلی روده ای در بیماران دیابتی در دو شهرستان کرج و ساوجبلاغ از استان تهران صورت گرفت و با گروه سالم (شاهد) مقایسه گردید. در این مطالعه توصیفی و مقایسه ای 500 نمونه مدفوع که شامل 250 نمونه مربوط به گروه شاهد(158 نفر زن و 92 نفر مرد) و 250 نمونه مربوط به گروه بیماران دیابتی (159 نفر زن و 91 نفر مرد) بود با روش های معمول آزمایشگاهی از تیرماه 1380 تا 1381 جمع آوری شد. روش تغلیظ فرمالین - اتر برای جست و جوی تمام انگل های روده ای و رنگ آمیزی اسید فست تغییر یافته برای تشخیص اووسیست کریپتوسپوریدیوم و سایر انگل های گروه کوکسیدیا به کار برده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بیماران دیابتی از نظر آلودگی به انگل های روده ای در مقایسه با گروه سالم (شاهد) متفاوت بوده به طوری که در گروه بیماران 39 مورد (6/15 درصد) و در گروه شاهد 25 مورد (10 درصد) آلودگی داشتند و در مورد کریپتوسپوریدیوم که یک انگل فرصت طلب می باشد، این تفاوت معنی دار بوده است (05/0>P  ). در گروه بیماران حداقل 1 مورد انگل روده ای مشاهده شد که عبارت بودند از: ژیاردیالامبلیا 9 مورد (6/3 درصد)، آنتامباکلی 9 مورد (6/3 درصد)، کریپتوسیوریدیوم 6 مورد (4/2 درصد)، بلاستوسیتس هومنیس 6 مورد (4/2 درصد)، یودامبابوچیپلی 2 مورد (8 درصد)، آسکاریس لومبریکوئیدس 2 مورد (8 درصد)، هیمنولپیس نانا 2 مورد (8 درصد)، کیست 4 هسته ای 1 مورد (4 درصد)، اندولیماکس نانا 1 مورد (4 درصد) و تریکوموناس هومنیس 1 مورد ( 4 درصد).

کلید واژگان: دیابت شیرین، انگل های روده ای، فرمالین- اتر، رنگ آمیزی اسید فست، ساوجبلاغ، کرج.


نوشته شده در  جمعه 90/2/23ساعت  1:1 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

در ارتباط با روش های انتقال ایدز و پیش گیری از آن و روش های جلوگیری از بارداری، آگاهی دانش آموزان اندک بود و به نظر می رسد که جهت آموزش این مطالب باید تدبیری اندیشیده شود.

بررسی آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی از بیماری ایدز در ساوجبلاغ

دکتر ناصر حاجیان مطلق، دکتر سوسن فرشی، عشرت عبدالهی، دکتر علی ارون تاج، آزاده کردستانی، دکتر سیروس احمدی یزدی، دکتر آناهیتا خرمی بنارکی، علی اسدی، دکتر معصومه کیان پیشه، دکتر رزاق بیات و دکتر محمدرضا نرمانی، «بررسی آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی از بیماری ایدز در شهرستان ساوجبلاغ»، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال یازدهم، شماره 41، فوق العاده یک، 1383.

چکیده مقاله فوق

نوشته شده در  جمعه 90/2/23ساعت  12:58 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

قره العین برغانی 

نقش و جایگاه قره العین در فرقه بابیه

نرجس عبدیائی، «نقش و جایگاه قره العین در فرقه بابیه»، مجله انتظار موعود، شماره 31، زمستان 1388.

چکیده مقاله: مهدویت و حقایق مرتبط به آن، گاهی دست آویز اقشار فرصت طلب قرار می‌گرفت. بابیه از جمله آن‌ها بود؛ فرقه‌ای انحرافی که در دوران قاجار به رهبری علی محمد باب شکل گرفت. باب، برای خود، افرادی را به عنوان یاران اصلی‌اش در انتشار این مسلک برگزید. یکی از آن‌ها زنی به نام قره العین، از خاندان علم و اجتهاد بود که جایگاه و نقش مؤثری در فرقه بابیه داشته است. قره العین با صدور دستورقتل عموی خود - یعنی مجتهد معروف محمد تقی برغانی - و مشارکت درقتل او، نیز با شرکت در برخی جنگ‌های بابیه مثل واقعه طبرسی و تبلیغ بی‌رویه مرام علی محمد و از همه مهمتر با اعلام دوران فترت و نسخ دین اسلام و اعلام و اظهار کشف حجاب، نقش‌های مؤثری در ترویج فرقه بابیه و انحرافات آن، ایفا کرد.

کلید واژه‌ها: شیخیه، بابیه، قره العین، برغانی، بدشت، جنگ طبرسی.

جهت مطالعه مقاله متن فوق رجوع کنید به:

http://www.entizar.ir/page.php?page=showarticles&id=425


نوشته شده در  دوشنبه 90/1/15ساعت  10:7 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

ذکرالله زنجانی؛ پژوهشگر محوطه های باستانی ساوجبلاغ و نظرآباد

ذکرالله زنجانی - متولد 1353 خورشیدی - کارشناس ارشد باستان شناسی است که درباره محوطه هذکرالله زنجانی - متولد 1353 خورشیدی - کارشناس ارشد باستان شناسی است که درباره محوطه های باستانی شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد پژوهش هایی را انجام داده است. ای باستانی شهرکتاب «شناسنامه تاریخی ساوجبلاغ» در سال 1384 در 215 صفحه به چاپ رسید.ستان های ساوجبلاغ و نظرآباد پژوهش هایی را انجام داده است. عنوان پایان نامه ایشان «استقرار عصر آهن‌ منطقه ساوجبلاغ بر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ظروف‌ س‍ف‍ال‍ی‍ن» است که در سال 1383 زیرنظر دکتر بهمن فیروزمندی‌ و دکتر رضا مستوفی در دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به سرانجام رسید. این رساله دانشجویی در سال 1384 با حمایت فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ با عنوان «شناسنامه تاریخی ساوجبلاغ» در 215 صفحه به چاپ رسید. کاوش در محوطه های باستانی جیرفت، مارلیک و ازبکی از دیگر فعالیت های پژوهشی این باستان شناس جوان است. چکیده آن کتاب و پایان نامه به شرح زیر است:

«ش‍ن‍اخ‍ت‌ اس‍ق‍راره‍ای‌ ع‍ص‍ر آه‍ن‌ و پ‍راک‍ن‍دگ‍ی‌ آن‍ه‍ا و ش‍ن‍اخ‍ت‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ فرهنگی و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ محوطه ها ب‍ا م‍ن‍اطق‌ ه‍م‍ج‍وار و ارت‍ب‍اط فرهنگ های عصر آهن از اهداف اصلی این پژوهش است. برای‌ نمونه گیری‌، از آثار به ‌جای مانده (داده های‌ فرهنگی‌) از جمله قطعات سفالین بر س‍طح‌ و اطراف‌ تپه ها و محوطه های‌ باستانی استفاده شده است.‌ روش‌ پژوهش، کتابخانه ای و میدانی است. ابزار اندازه گیری GPS، دوربین عکاسی،‌ ابزارهای‌ تحریری و فنی است. در این پژوهش، یافته های م‍ح‍وطه ‌ه‍ای‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ و ح‍ف‍اری‌ شده مربوط به دوره‌ آهن در ساوجبلاغ و نظرآباد با داده های باستان شناختی‌ دیگر استقرارهای ع‍ص‍ر آه‍ن‌، م‍ورد مطالعه قرار گرفته است.» 


نوشته شده در  یکشنبه 89/12/29ساعت  5:52 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 تپه اسماعیل آباد (موشه لان) با آثار مربوط به هزاره پنجم پیش از میلاد مسیح در شهرستان ساوجبلاغ قرار دارد.

بررسی سیر فن‌آوری، حفاظت و مرمت سفالینه‌های هفت هزار ساله تپه اسماعیل‌آباد ساوجبلاغ

یاسمن تقی ذوقی، بررسی سیر فن‌آوری، حفاظت و مرمت سفالینه‌های هزاره پنجم ق. م مربوط به تپه اسماعیل‌آباد، پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‏، کارشناسی ارشد رشته هنر و معماری، گرایش مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، دانشکده هنر و معماری، استاد راهنما: دکتر عبدالرسول وطن‌دوست، استاد مشاور: دکتر حمید خطیب‌شهیدی، 1384، 205 صفحه: مصور، جدول، نقشه، نمودار.

چکیده پایان نامه: هدف بررسی فن آوری ساخت، ویژگی های فنی، تعیین دمای پخت و دست یابی به مناسب ترین روش حفاظت و مرمت سفال در تپه اسماعیل آباد است. روش پژوهش به صورت مطالعات کتابخانه ای و مکاتبه ای با پایگاه های اینترنتی، همچنین مطالعات میکروسکوپی و آزمایشگاهی مختلف از جمله بررسی مشخصات فیزیکی، دانسیته، درصد تخلخل، تعیین رنگ، آنالیز دستگاهی ‏XRD‏ و ‏XRF  و حفاظت و مرمت 10 عدد شی سفالی مربوط به تپه اسماعیل آباد می باشد. با بررسی نمونه های مطالعاتی و حفاظت و مرمت آثار سفالین اسماعیل آباد، برخی از ویژگی های فنی ساخت، مواد تشکیل دهنده و دمای پخت آنها شناسایی شده است.

واژگان کلیدی: مرمت بناهای تاریخی، سفالینه ها، تپه اسماعیل آباد،ساوجبلاغ.


نوشته شده در  شنبه 89/12/28ساعت  10:9 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

تحلیل دیدگاه کشاورزان نظرآبادی درباره کشاورزی پایدار

مرجان واحدی، سید محمود حسینی، سید جمال فرج الله حسینی، سید مهدی میردامادی، تحلیل دیدگاه کشاورزان شهرستان نظرآباد پیرامون وضعیت شاخص های ذهنی کشاورزی پایدار در سطح خانوار زارع، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال چهلم، شماره 2، 1389، ص123.

چکیده: با وجود این که امروزه مباحث پایداری کشاورزی مورد توجه جدی قرار گرفته، اما اقدامات صورت گرفته برای عملیاتی نمودن این مفهوم بسیار ناچیز بوده است. توسعه بخش کشاورزی بدون درنظر گرفتن وضعیت شاخص های کشاورزی پایدار، اثرات زیان بار و جبران ناپذیری را برای جامعه به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف تحلیل دیدگاه کشاورزان شهرستان نظرآباد، درباره وضعیت شاخص های ذهنی کشاورزی پایدار در سطح خانوار زارع و در چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش تعداد 657 نفر از کشاورزان شهرستان نظرآباد بوده اند که تعداد 166 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، انتخاب و با ابزار پرسش نامه مورد مطالعه قرارگرفته اند. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسش نامه ها محاسبه گردیده است که در این پژوهش برای سه بخش پرسش نامه 88 درصد، 82 درصد و 91 درصد به دست آمده است که حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است.

روایی صوری پرسش نامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان و استادان مرتبط با موضوع تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها از میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات و تحلیل خوشه ای استفاده شده است. یافته های به دست آمده از تحلیل خوشه ای نشان داده است که 8/22 درصد از شاخص های ذهنی بررسی شده در این شهرستان پایدار، 6/28 درصد از شاخص ها  به نسبت پایدار و 6/48 درصد از این شاخص ها ناپایدار بوده اند. به عبارتی دیگر، بیشتر شاخص های ذهنی سطح خانوار در وضعیت ناپایدار قرار داشته اند.

واژگان کلیدی: شهرستان نظرآباد، شاخص ذهنی، پایداری اقتصادی، کشاورزی پایدار، پایداری اکولوژیکی، پایداری اجتماعی.


نوشته شده در  شنبه 89/12/14ساعت  9:39 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 

ارزیابی عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده در شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد

ارزیابی عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1387، سیدداود نصرالله پورشیروانی، دکتر پوران رئیسی، دکتر محمداسماعیل مطلق، مهندس محمدجواد کبیر، دکتر حسن اشرفیان امیری، فصلنامه حکیم، شماره 49، بهار 1389، ص 19، مشاهده متن  [PDF301kb ].

مقدمه: نظام ارجاع به عنوان پل ارتباطی سطوح ارایه ‌دهنده خدمات در کاهش هزینه و ایجاد دسترسی به خدمات تخصصی‌تر نقش اساسی دارد. این مطالعه جهت ارزیابی عملکرد نظام ارجاع در طرح پزشک خانواده و نظام شبکه دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفت.

روش کـار: این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی بود که به صورت مقطعی در زمستان 87 انجام گرفت. 27 (52درصد) مرکز از کل مراکز مجری طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران، در پنج شهرستان شهریار، رباط‌کریم، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد به صورت تصادفی سیستماتیک به عنوان خوشه‌های پژوهش انتخاب و در هرکدام 7 تا 10 بیماری که با ارجاع پزشک خانواده به سطح دو مراجعه و خدمات مورد نیاز را دریافت داشتند، بررسی شدند.

یافته‌ها: از میان 225 بیمار، 9/60درصد زن بودند. 78 نفر (7/34درصد) در هنگام مراجعه به پزشک خانواده، فرم ارجاع از خانه‌های بهداشت را به همراه داشتند. از میان این بیماران، ارجاع 146 نفر(9/64 درصد) بنا به تشخیص پزشکان خانواده بود اما پزشکان خانواده در 79 مورد ارجاع (28 درصد) در انتخاب پزشک متخصص سطح دو نقش داشتند. پزشکان متخصص سطح دو نتایج ویزیت 68 بیمار (2/30 درصد) را در قالب پسخوراند به پزشکان خانواده ارجاع‌دهنده ارایه نمودند. از بین بیماران مراجعه‌کننده به سطح دو، 57 نفر (3/25 درصد) بعد از دریافت خدمات، نزد پزشک خانواده خود بازگشتند و 127 نفر (6/75 درصد) از بیمارانی که بعد از دریافت خدمات سطح دو به سطح اول بازنگشتند، علت اصلی را عدم آگاهی ذکر نمودند. نتیجه‌گیری: عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده در حد انتظار نبوده و نیاز به ارتقاء دارد.

کلید واژگان: نظام ارجاع، پزشک خانواده، مرکز بهداشتی درمانی، ساوجبلاغ، نظرآباد.


نوشته شده در  پنج شنبه 89/12/5ساعت  5:33 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 

بررسی و اهمیت نسبی تغییرات کیفی آب زیرزمینی در دشت هشتگرد

برآورد تغذیه و تغییرات حجم مخزن آب زیرزمینی دشت هشتگرد به وسیله بیلان آبی و ردیابی شیمیایی

هدایت هیدرولیکی آبخوان، برآورد و بهینه سازی به کمک الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی دشت هشتگرد)

استفاده از لجن تصفیه شده‏، برای محصولات کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد): بهترین گزینه قابل اجرای زیست محیط برای دفع لجن فاضلاب شهری

* * * * * *

جهت مطالعه چکیده مقاله های فوق، اینجا را کلیک کنید.

نوشته شده در  یکشنبه 89/9/14ساعت  8:52 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

  شهرستان ساوجبلاغ

1

بررسی تاثیر آموزش حل مسئله بر نگرش به

خلاقیت دانش آموزان دختر منطقه هشتگرد سال 1386

2

بررسی اثرات زیست محیطی راه سیبستان - طالقان در فاز ساختمانی

3

شناسایی مشخصات رفتاری خاک های شور در منطقه طالقان

و تثبیت آن به وسیله آهک مطالعه موردی جاده هشتگرد - طالقان

چکیده سه مقاله پژوهشی فوق درادامه مطلب...
نوشته شده در  سه شنبه 88/11/20ساعت  5:29 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

شش کتاب برای «طالقان پژوهی»

  کوچروزی مردی برخاستآثار تاریخی طالقان

طالقان در باستان: آشنایی با اماکن باستانی طالقان

آشنایی با فرهنگ و تاریخ و مفاخر طالقان

فشندک‌ به‌ ضمیمه‌ جغر‌افیا‌ی‌ طالقان

روزی مردی برخاست

آثار تاریخی طالقان

کوچ

چکیده کتاب های فوقادامه مطلب...

نوشته شده در  جمعه 88/8/15ساعت  7:53 صبح  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()


فهرست مطالب وبلاگ ساوجبلاغ پژوهی
ویرانی میراث اشکانی و ساسانی در کهن دشت البرز
چهار مطلب البرزپژوهانه از حسین عسکری
زرتشت پژوه نامدار البرزی و دغدغه هویت ایرانی
آثار آریایی و مادی در استان البرز
آیین عصر کتاب البرز برگزار می شود
بازسازی مراسم خاکسپاری مصدق در احمدآباد
درگذشت بنیانگذار البرزی مرکز شیعیان سوئیس
دانلود چهار کتاب از حسین عسکری
راه اندازی کانال البرز پژوهی + صفحه اینستاگرام حسین عسکری
شناسنامه وبلاگ ساوجبلاغ پژوهی
[عناوین آرشیوشده]
 
<